มีคำถามเพิ่มเติมไหม ? support@bangkoklott.com โทรหาเรา 0-2529-8888

ลอตเตอรีในประเทศไทยตามประวัติเริ่มต้นในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 โดยมีชาวต่างชาติชาวอังกฤษชื่อ ครูลบาสเตอร์ เป็นผู้นำการจับสลากแบบยุโรปคนแรกเรียกว่า ลอตเตอรี โดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กองทัพบกเพื่อออกลอตเตอรี่เป็นครั้งแรกในประเทศไทยเมื่อ พ.ศ. 2417 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้พ่อค้าต่างชาตินำสินค้าของตนไปจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ที่อาคารคอนคอร์เดียในพระบรมมหาราชวังและต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 6 ในปี พ.ศ. 2460 ซึ่งเป็นช่วงสงครามโลกครั้งที่ 1 สหราชอาณาจักรอังกฤษซึ่งเป็นประเทศพันธมิตร มีความประสงค์จะกู้เงินจากไทยเพื่อใช้ในการสงคราม แต่ไม่สามารถกู้โดยตรงจากรัฐบาลไทยได้เนื่องจากจะส่งผลกระทบต่องบประมาณของ British Patriotic Council จึงดำเนินนโยบายกู้ยืมเงินจากประชาชนโดยการออกลอตเตอรี่โดยได้รับพระบรมราชานุญาตจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทร VIและต่อมาในปี พ.ศ. 2466 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้ออก หวยเสือล้านบาท เพื่อหารายได้บำรุงกองลูกเสืออาสาโดยพิมพ์จำนวน 1 ล้านเล่มจำหน่ายเล่มละ 1 บาท

ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี พ.ศ. 2476 รัฐบาลมีนโยบายลดเงินสมทบของรัฐบาล (เงินเก็บจากชายไทยไม่จำเป็นต้องรับราชการทหาร) ทำให้รัฐขาดรายได้ จึงตั้งใจให้มีการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเรียกว่า สลากกินแบ่งรัฐบาลสยาม โดยพิมพ์ปีละ 1 ล้านฉบับปีละ 4 ครั้งต่อมาในปี พ.ศ. 2477 คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้กระทรวงมหาดไทยออกสลากกินแบ่งรัฐบาลโดยระบุว่าหากเดือนใดเป็นเดือนที่มีการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลในเดือนนั้นการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลเริ่มจำหน่ายงวดแรกในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2478 และ ออกสลากในเดือนเมษายน พ.ศ. 2479 โดยพิมพ์จำนวนใบละ 500,000 บาทออกสลากกินแบ่งรัฐบาลและสลากเทศบาลเมื่อปี พ.ศ. 2482 ซึ่งเป็นยุคที่สลากกินแบ่งรัฐบาลเริ่มดำเนินการอย่างจริงจัง ครม. มีมติโอนกิจการสลากกินแบ่งรัฐบาล และสลากกินแบ่งรัฐบาลในสังกัดกระทรวงการคลังและได้แต่งตั้งคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลโดยมีพระยาพรหมทัตศรีพิลาศเป็นประธานเมื่อวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2482 ในวันดังกล่าวถือเป็นวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจนถึง ตอนนี้.

และสลากกินแบ่งรัฐบาลได้พัฒนามาจนถึงปี พ.ศ. 2517 ได้มีการออกพระราชบัญญัติสำนักงาน จับสลากกำหนดให้สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นนิติบุคคลและเป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลังนอกเหนือจากการดำเนินการในประเทศแล้วสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลยังได้ประสานงาน และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจลอตเตอรีกับต่างประเทศโดยเป็นสมาชิกของ World Lottery Association (WLA) และเป็นสมาชิกของ Asia Pacific Lottery Association (APLA) ตั้งแต่ปี 2543(หมายเหตุสมาคมลอตเตอรีโลกพัฒนามาจาก International Association of State ลอตเตอรี่ซึ่งเป็นสมาชิกสำนักงานตั้งแต่ปี 2503)